Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 12.10.2012

0
168

Guangdong

Loại hàng

Giá (NDT/tấn)

SVR3L

23700 (no tax)

Jiangsu

Loại hàng

Giá (NDT/tấn)

SCRWF (Hainan, state-owned)

24900

SCR10 (Yunnan, state-owned)

21800

SVR3L

25000 (with 17% VAT included)

Hengshui

Loại hàng

Giá (NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan, state-owned)

24900

SCRWF (Yunnan, private-owned)

24500-24700

SCR10 (Yunnan, private-owned)

21500-21800

Thai RSS3

24400-24600 (no tax, low-end);

24900 (no tax, high-end)

Homemade RSS

24200 (with 13% VAT included)

Burma RSS3

24200 (with 13% VAT included)

SVR3L

23200 (no tax)

Shandong

Loại hàng

Giá (NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan, private-owned)

24600

SCR10 (Yunnan, state-owned)

22000

SCR10 (Yunnan, private-owned)

21800

Thai RSS3

26600 (with 17% VAT included)

SVR3L

23500 (no tax); 24800 (with 17% VAT included)

Shanghai

Loại hàng

Giá (NDT/tấn)

SCRWF (Hainan, state-owned)

25000; 24500 (low-end)

SCR5 (Hainan, private-owned)

22400

SCRWF (Yunnan, state-owned)

25000

SCR5 (Yunnan, private -owned)

22600

SCR10 (Yunnan, private-owned)

21500

Thai RSS3

26800 (with 17% VAT included)

SVR3L

24800-24900 (with 17% VAT included)

Yunnan

Loại hàng

Giá (NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan, private-owned)

24200-24300

SCR10 (Yunnan, private-owned)

21200

Homemade RSS

22000 (with 13% VAT included)

Zhejiang

Loại hàng

Giá (NDT/tấn)

SCRWF (Hainan, state-owned)

24900-25000

SCR10 (Hainan, state-owned)

21800

SVR3L

24900-25100 (with 17% VAT included)

Thai RSS3

26800 (with 17% VAT included)

Theo chem99.com