Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 25.5.2012

0
140

Vùng

Loại hàng

Giá (NDT/tấn)

Guangdong

SVR3L

24800 (no tax); 25000 (high-end); 24600 (low-end)

SCRWF(Hainan, state-owned)

Jiangsu

SCRWF(Hainan, state-owned)

25000

SCR5(Hainan, state-owned)

SCRWF(Yunnan, state-owned)

SVR3L

24800 (with 13% VAT included)

Thai RSS3

Shandong

SCRWF(Yunnan, state-owned)

24800-25100

TSR9710

SCR10(Yunnan, state-owned)

24100

SCR10(Yunnan, private-owned)

SCRWF (Hainan, state-owned)

24800-25000

Thai RSS3

25800(no tax, unconfirmed)

SVR3L composite

SVR3L

24600-24700 (no tax)

SVR10 composite

SVR10

Shanghai

SCRWF(Hainan, state-owned)

25000

SCR5(Hainan , state-owned)

SCR20(Hainan, radial tyre used)

SCRG(Hainan)

SCRWF(Yunnan, private-owned)

SCRWF(Yunnan, state-owned)

25000

SCR10(Yunnan, state-owned)

24000

Thai RSS3

25800-26000 (with 17% VAT included)

SVR3L

Zhejiang

SCRWF (Hainan, state-owned)

25000

SCRWF (Yunnan, state-owned)

25000

SCR10 (Yunnan, state-owned)

24000

SVR3L

24800 (with 13% VAT included)

Thai RSS3

Theo chem99.com

Loading...