Giá cao su thiên nhiên ngày 12.4.2012

0
161

Nước

Loại hàng

Giá

Indonesia

SIR20

$3,720-3,760/mt CIF CMP

Malaysia

SMR20

$3,780-3,800/mt CIF CMP

Off Grade NR

$3,370/mt CIF CMP

Malaysia Barrel NR Latex

Thailand

RSS3

$3,890-3,900/mt CIF CMP

STR20

$3,780-3,800/mt CIF CMP

SCRG

$3,340/mt CIF CMP

STR5L

Thai Barrel NR Latex

Vietnam

SVR3L (state-owned)

$3,740/mt CIF CMP

SVR3L (private-owned)

$3,700/mt CIF CMP

SVR10(state-owned)

$3,640/mt CIF CMP

SVR10(private-owned)

Vietnam Bulk NR Latex

Giá được chào cho hàng giao tháng 4, 5/2012

Theo chem99.com

Loading...