Giá cao su thiên nhiên ngày 29.3.2012

0
8

Nước

Loại hàng

Giá

Indonesia

SIR20

$3,800-3,820/mt CIF CMP

Malaysia

SMR20

$3,850-3,860/mt CIF CMP

Off Grade NR

$3,430/mt CIF CMP

Malaysia Barrel NR Latex

Thailand

RSS3

$3,950-3,980/mt CIF CMP; $4,000/mt CIF CMP(high-end)

STR20

$3,850-3,860/mt CIF CMP

SCRG

$3,400/mt CIF CMP

STR5L

Thai Barrel NR Latex

Vietnam

SVR3L (state-owned)

$3,800/mt CIF CMP

SVR3L (private-owned)

$3,790/mt CIF CMP

SVR10(state-owned)

$3,710/mt CIF CMP

SVR10(private-owned)

$3,650/mt CIF CMP

Vietnam Bulk NR Latex

Giá được chào cho hàng giao tháng 4, 5/2012

Theo chem99.com