Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á ngày 05.01.2012

0
6

Giá cao su tại các nước châu Á ngày 05.01.2012 ổn định mặc dù giá kỳ cao su kỳ hạn giảm tại Tocom nhưng được hỗ trợ bởi điều kiện nguồn cung vẫn tiếp tục khan hiếm tại các nước sản xuất chính.

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thay đổi so với ngày 04.1

Thai RSS3 (giao tháng 02/2012)

$3.40/tonne

0

Thai SRT20 giao tháng 02/2012)

$3.35/kg

0

Malaysia SMR20 (giao tháng 02/2012)

$3.30/kg

0

Indonesia SIR20 (giao tháng 02/2012)

$1.50/lb

0

Thai USS3

91 baht/kg

-1 baht

Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 02/2012)

$2,150/tonne

0

Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 02/2012)

$2,050/tonne

0

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters