Giá cao su thiên nhiên ngày 12.12.2011

0
6

Country

Product

Price

Indonesia SIR20 $3,420-3,440/mt CIF CMP
Malaysia SMR20 $3,450-3,480/mt CIF CMP
Off Grade NR $3,130-3,140/mt CIF CMP
Malaysia Barrel NR Latex
Thailand RSS3 $3,500-3,530/mt CIF CMP
STR20 $3,450-3,480/mt CIF CMP
SCRG $3,100/mt CIF CMP
STR5L
Thailand Barrel NR Latex $2,270-2,300/mt CIF CMP
Vietnam SVR3L (state-owned) $3,380/mt CIF CMP
SVR10(state-owned) $3,340/mt CIF CMP
Vietnam Bulk NR Latex(private-owned) $2,250/mt CIF CMP

Giá được chào cho hàng giao tháng 12/2011, 01/2012

Nguồn: chem99.com