Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 09.12.2011

0
10
Advertisement

Area

Product

Price (Yuan/mt)

Shandong

SCRWF(Hainan, state-owned)

27200-27300

SCRWF(Yunnan, state-owned)

27700

SCR10(Yunnan, state-owned)

SCR10(Hainan, private-owned)

SCR20 (Hainan, private-owned)

Thailand RSS3

26000 (no tax); 28300 (with 17% VAT included)

SIR20

SVR3L

24500-24800 (no tax)

SVR10

Shanghai

SCRWF (Hainan, state-owned)

27200-27300; 26600 (low-end price)

SCRWF(Yunnan, state-owned)

27600

SCRG

SCR5(Yunnan, private-owned)

Thailand RSS3

28300-28500 (with 17% VAT included)

SVR3L

26000 (with 13% VAT included)

Zhejiang

SCRWF (Hainan, state-owned)

27000-27300

SCRWF (Yunnan, state-owned)

SVR3L

26000 (with 13% VAT included)

Thailand RSS3

Nguồn: chem99.com