Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30.11.2011

0
3

Area

Product

Price (Yuan/mt)

Guangdong

SVR3L

24400-24500 (no tax)

Jiangsu

SCRWF(Hainan, state-owned)

26400-26500

SCRWF(Yunnan, state-owned)

SVR3L

Thailand RSS3

Shandong

SCRWF(Hainan, state-owned)

26500

SCRWF(Yunnan, state-owned)

26600-26700

SCR10(Yunnan, private-owned)

24500

SCR10(Hainan, private-owned)

SCR20 (Hainan, private-owned)

Thailand RSS3

25500-25600 (no tax); 27000(with 17% VAT included)

SVR3L

24100-24200 (no tax)

SVR10

Shanghai

SCRWF (Hainan, state-owned)

26200-26400

SCRWF(Yunnan, state-owned)

Thailand RSS3

28300 (with 17% VAT included)

SVR3L

25000-25200 (with 13% VAT included)

Zhejiang

SCRWF (Hainan, state-owned)

26400-26500

SCRWF (Yunnan, state-owned)

26600

SVR3L

25100-25300 (with 13% VAT included)

Thailand RSS3

27000-27200 (with 13% VAT included)

Nguồn
: chem99.com