Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 22.11.2011

0
154

Area

Product

Price (Yuan/mt)

Guangdong

SVR3L

24600-24800 (no tax)

Jiangsu

SCR5 (Hainan, state-owned)

26700

SCR5(Yunnan, state-owned)

SVR3L

25400 (with 13% VAT included)

Thailand RSS3

28500(with 17% VAT included)

Shandong

SCRWF(Hainan, state-owned)

26200

SCRWF(Yunnan, state-owned)

27000

SCR10(Yunnan, state-owned)

25800

SCR10(Hainan, private-owned)

25750

SCR20 (Hainan, private-owned)

24000

Thailand RSS3

26500 (no tax); 28500 (with 17% VAT included)

SVR3L

24500-24800 (no tax)

SVR10

Shanghai

SCRWF (Hainan, state-owned)

26000-26400

SCRWF(Yunnan, state-owned)

Thailand RSS3

29000-29100 (with 17% VAT included)

SVR3L

25200 (with 13% VAT included)

Zhejiang

SCRWF (Hainan, state-owned)

SCRWF (Yunnan, state-owned)

SVR3L

25400-25500 (with 13% VAT included)

Thailand RSS3

27500 (with 13% VAT included)

Nguồn: chem99.com