Giá cao su thiên nhiên ngày 19.10.2011

0
274

Country

Product                             

Price

Indonesia

SIR20

$4,200/mt CIF CMP

Malaysia

SMR20 Composite

$4,210-4,220/mt CIF CMP

SMR20

$4,220/mt CIF CMP

Off Grade NR

$3,750/mt CIF CMP

Malaysia Barrel NR Latex

$2,720/mt CIF CMP

Thailand

RSS3

$4,220/mt CIF CMP

STR20

$4,220/mt CIF CMP

SCRG

$3,720/mt CIF CMP

STR5L

$4,200/mt CIF CMP

Thailand Barrel NR Latex

$2,690-2,720/mt CIF CMP

RSS3 Composite

$4,220/mt CIF CMP

Vietnam

SVR3L (state-owned)

$4,200/mt CIF CMP

SVR10(state-owned)

$4,150/mt CIF CMP

Vietnam Bulk NR Latex

$2,600/mt CIF CMP

Chú ý: Giá btreen được chào cho hàng giao tháng 11 qua tàu biển.

Theo: chem99.com

Loading...