Giá cao su thiên nhiên tại châu Á ngày 06.10.2011

0
162
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên ngày 06.10 và so sánh với giá ngày 05.10

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Thai RSS3 (giao tháng 11)

$4.10/kg

0

Thai SRT20 giao tháng 11)

$4.10/kg

0

Malaysia SMR20 (giao tháng 11)

$4.00/kg

0

Indonesia SIR20 (giao tháng 11)

$1.85/lb

0

Thai USS3

113 baht/kg

0

Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 11)

$2,550/tonne

0

Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 11)

$2,450/tonne

0

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters