Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26.9.2011

0
3

Area

Product

Price (Yuan/mt)

Guangdong

SVR3L

30900 (no tax)

Jiangsu

SCR5 (Hainan, state-owned)

30100

Shanghai

SCRWF (Hainan, state-owned)

30100-30300

Zhejiang

SCRWF (Yunnan, state-owned)

30500

SVR3L

30700-31000 (with 13% VAT included)

Shandong

SCRWF (Yunnan, state-owned)

30200-30500

SCRWF (Hainan, state-owned)

30000-30500

SVR10

29400 (no tax)

Thailand RSS3

32500 (no tax)

Nguồn: chem99.com