Giá cao su tại Ấn Độ ngày 02/11/2010

0
10
Tại KOTTAYAM
Loại hàng Rupee/100kg USD/100kg
Giá Thay đổi Giá Thay đổi
RSS-4 19,400.00 +200.00 436.75 +5.67
RSS-5 18,500.00 +250.00 416.50 +6.74
ISNR-20 19,000.00 +100.00 427.75 +3.40
Latex(60% drc) 12,630.00 +105.00 284.35 +3.12

Tại COCHIN
Loại hàng Rupee/100kg USD/100kg
Giá Thay đổi Giá Thay đổi
RSS-4 19,400.00 +200.00 436.75 +5.67
RSS-5 18,500.00 +250.00 416.50 +6.74
ISNR-20 * 0.00 * 0.00
Latex(60% drc) * 0.00 * 0.00