Giá cao su tại Ấn Độ ngày 16/7/2010

0
105
Tại KOTTAYAM
Loại hàng Rupee/100kg USD/100kg
Giá Thay đổi Giá Thay đổi
RSS-4 18,250.00 -50.00 390.45 -1.99
RSS-5 17,800.00 -150.00 380.85 -4.12
ISNR-20 16,100.00 -100.00 344.45 -2.96
Latex(60% drc) 12,630.00 -50.00 270.20 -1.71

Tại COCHIN
Loại hàng Rupee/100kg USD/100kg
Giá Thay đổi Giá Thay đổi
RSS-4 18,250.00 -50.00 390.45 -1.99
RSS-5 17,800.00 -150.00 380.85 -4.12
ISNR-20 * 0.00 * 0.00
Latex(60% drc) * 0.00 * 0.00