Giá cao su tại Ấn Độ ngày 29/01/2010

0
100
Tại KOTTAYAM
Loại hàng Rupee/100kg USD/100kg
Giá Thay đổi Giá Thay đổi
RSS-4 13,150.00 0.00 283.95 -0.12
RSS-5 12,850.00 0.00 277.50 -0.12
ISNR-20 12,900.00 0.00 278.55 -0.12
Latex(60% drc) 8,945.00 0.00 193.15 -0.08

Tại COCHIN
Loại hàng Rupee/100kg USD/100kg
Giá Thay đổi Giá Thay đổi
RSS-4 12,900.00 0.00 278.55 -0.12
RSS-5 * 0.00 * 0.00
ISNR-20 * 0.00 * 0.00
Latex(60% drc) 12,900.00 0.00 278.55 -0.12