Giá cao su tại Ấn Độ ngày 19/01/2010

0
211
Tại KOTTAYAM
Loại hàng Rupee/100kg USD/100kg
Giá Thay đổi Giá Thay đổi
RSS-4 13,950.00 +25.00 305.50 +0.61
RSS-5 13,350.00 0.00 292.40 0.06
ISNR-20 13,350.00 0.00 292.40 0.06
Latex(60% drc) 9,050.00 +105.00 198.20 +2.34

Tại COCHIN
Loại hàng Rupee/100kg USD/100kg
Giá Thay đổi Giá Thay đổi
RSS-4 13,925.00 0.00 304.95 0.07
RSS-5 13,350.00 0.00 292.40 0.06
ISNR-20 * 0.00 * 0.00
Latex(60% drc)
Loading...