Giá cao su Việt Nam giao ngày ngày 29/12/2009

0
10
Loại Đơn vị tính Giao tháng Giá ngày trước Giá đóng cửa Tăng
giảm
Field Latex/Mủ nước VND / TSC 12/09 425 430 +5
Latex USD /ton 12/09 1.7101 1.718 +7
RSS3 USD /ton 12/09 2.68 2.690 +10
SVR 20 USD /ton 12/09 2.640 2.650 +10
SVR 10 USD /ton 12/09 2.650 2.660 +10
SVR 5 USD /ton 12/09 2.650 2.660 +10
SVR 3L USD /ton 12/09 2.690 2.700 +10
SVR L USD /ton 12/09 2.700 2.710 +10
SVR CV60 USD /ton 12/09 2.760 2.770 +10
SVR CV50 USD /ton 12/09 2.770 2.780 +10

(vra.com.vn)