Giá cao su Indonexia ngày 30/10/2009

0
6
Advertisement

Giá cao su Indonexia: F.O.B price (US cent/kg):

Loại hàng

Thị trường

Tháng 11

Tháng 12

RSS1

Belawan

253.25

253.75

Priok

253.00

253.50

SIR20

Belawan

Belawan

235.25

Palembang

Palembang

235.00

Surabaya

Surabaya

235.00