Giá cao su Indonexia ngày 06/10/2009

0
123

Giá cao su Indonexia: F.O.B price (US cent/kg):

Loại hàng

Thị trường

Tháng 11

Tháng 12

RSS1

Belawan

229.25

229.75

Priok

229.00

229.50

SIR20

Belawan

215.25

215.75

Palembang

215.00

215.50

Surabaya

215.00

215.50