Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 09/9/2009

0
104

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng
giảm

Latex

USD /tấn

9/09

133,74

134,92

+1

RSS 3

USD /tấn

9/09

1.895

1.900

+5

SVR 20

USD /tấn

9/09

1.815

1.820

+5

SVR 10

USD /tấn

9/09

1.825

1.830

+5

SVR 5

USD /tấn

9/09

1.865

1.870

+5

SVR 3L

USD /tấn

9/09

1.905

1.910

+5

SVR L

USD /tấn

9/09

1.915

1.920

+5

SVR CV60

USD /tấn

9/09

1.975

1.98

+5

SVR CV50

USD /tấn

9/09

1.985

1.990

+5

(vra.com.vn)

Loading...