Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 07/9/2009

0
2

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng
giảm

Mu nuoc / Field Latex VND / TSC

8/09

285

285

0

Latex

USD /ton

9/09

129,57

130,89

+1

RSS 3

USD /ton

8/09

1.880

1.890

+10

SVR 20

USD /ton

8/09

1.800

1.810

+10

SVR 10

USD /ton

8/09

1.810

1.820

+10

SVR 5

USD /ton

8/09

1.850

1.860

+10

SVR 3L

USD /ton

8/09

1.890

1.900

+10

SVR L

USD /ton

8/09

1.890

1.900

+10

SVR CV60

USD /ton

8/09

1.900

1.910

+10

SVR CV50

USD /ton

8/09

1.960

1.960

+10

(vra.com.vn)