Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 11/8/2009

0
145

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng
giảm

Mu nuoc / Field Latex VND / TSC

8/09

285

285

0

Latex

USD /ton

8/09

1.279

1.289

+10

RSS 3

USD /ton

8/09

1.810

1.815

+5

SVR 20

USD /ton

8/09

1.740

1.745

+5

SVR 10

USD /ton

8/09

1.750

1.755

+5

SVR 5

USD /ton

8/09

1.780

1.785

+5

SVR 3L

USD /ton

8/09

1.820

1.825

+5

SVR L

USD /ton

8/09

1.830

1.835

+5

SVR CV60

USD /ton

8/09

1.890

1.895

+5

SVR CV50

USD /ton

8/09

1.900

1.905

+5

(vra.com.vn)