Giá cao su Indonexia ngày 12/8/2009

0
112

*) Giá cao su Indonexia: F.O.B price (US cent/kg):

Loại hàng

Thị trường

Tháng 8

Tháng 9

RSS1

Belawan

206.75

207.25

Priok

206.50

207.00

SIR20

Belawan

188.75

189.25

Palembang

188.50

189.00

Surabaya

188.50

189.00