Giá cao su Indonexia giao ngày 06/8/2009

0
11

*) Giá cao su Indonexia: F.O.B price (US cent/kg):

Loại hàng

Thị trường

Tháng 9

Tháng 10

RSS1

Belawan

201.75

202.25

Priok

201.50

202.00

SIR20

Belawan

183.75

184.25

Palembang

183.50

184.00

Loading...