Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 16/7/2009

0
8
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng
giảm

Mủ nước / Field Latex

VND / TSC

7/09

220

220

0

Latex

USD /tấn

7/09

1.032

1.048

+16

RSS 3

USD /tấn

7/09

1.552

1.559

+7

SVR 20

USD /tấn

7/09

1.462

1.469

+7

SVR 10

USD /tấn

7/09

1.472

1.479

+7

SVR 5

USD /tấn

7/09

1.522

1.529

+7

SVR 3L

USD /tấn

7/09

1.562

1.569

+7

SVR L

USD /tấn

7/09

1.572

1.579

+7

SVR CV60

USD /tấn

7/09

1.632

1.639

+7

SVR CV50

USD /tấn

7/09

1.642

1.649

+7

(vra.com.vn)