Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 12/5/2009

0
117

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng
giảm

Latex

USD /ton

5/09

1,186

1,171

-16

RSS 3

USD /ton

5/09

1,625

1,629

+5

SVR 5

USD /ton

5/09

1,595

1,599

+5

SVR 3L

USD /ton

5/09

1,635

1,639

+4

SVR L

USD /ton

5/09

1,645

1,649

+5

SVR CV60

USD /ton

5/09

1,705

1,709

+5

SVR CV50

USD /ton

5/09

1,715

1,719

+5

(vra.com.vn)

Loading...