Số liệu nhập khẩu cao su của Nhật Bản tháng 3/09

0
107
Advertisement

Tháng 3-09

Tháng 2-09

Tháng 3-08

Tổng (tấn)

51658

49247

68313

So sánh với tháng trước (%)

4.90

-28.19

0.75

So sánh với năm trước (%)

-24.38

-27.37

-16.79

Cộng dồn từ đầu năm (tấn)

169482

117824

216482

Các nước cung cấp chính

– Thái Lan

26921

26617

30491

– Inđônêsia

23861

21769

35341

– Malaysia

219

313

947

(Agroviet)