Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 04/5/2009

0
7
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng
giảm

Latex

USD /ton

5/09

1.117

1.141

+24

RSS 3

USD /ton

5/09

1.565

1.570

+5

SVR 20

USD /ton

5/09

1.500

1.525

+25

SVR 10

USD /ton

5/09

1.510

1.535

+25

SVR 5

USD /ton

5/09

1.535

1.540

+5

SVR 3L

USD /ton

5/09

1.575

1.580

+5

SVR L

USD /ton

5/09

1.585

1.590

+5

SVR CV60

USD /ton

5/09

1.645

1.650

+5

SVR CV50

USD /ton

5/09

1.655

1.660

+5

(vra.com.vn)