Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 26/3/2009

0
128
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

3/2009

1.180

1.175

-5

SVR 20

USD /ton

3/2009

1.470

1.520

+50

SVR 10

USD /ton

3/2009

1.369

1.408

+39

SVR 5

USD /ton

3/2009

1.379

1.418

+39

SVR 3L

USD /ton

3/2009

1.520

1.520

0

SVR L

USD /ton

3/2009

1.560

1.560

0

SVR CV60

USD /ton

3/2009

1.570

1.570

0

SVR CV50

USD /ton

3/2009

1.630

1.630

0

(vra.com.vn)