Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 26/02/2009

0
14
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

2/2009

1.128

1.137

+9

SVR 20

USD /ton

2/2009

1.415

1.417

+2

SVR 10

USD /ton

2/2009

1.445

1.447

+2

SVR 5

USD /ton

2/2009

1.455

1.457

+2

SVR 3L

USD /ton

2/2009

1.475

1.477

+2

SVR L

USD /ton

2/2009

1.515

1.517

+2

SVR CV60

USD /ton

2/2009

1.525

1.527

+2

SVR CV50

USD /ton

2/2009

1.585

1.587

+2

(vra.com.vn)