Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 20/3/2009

0
139
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

3/2009

1.195

1.192

-3

SVR 20

USD /ton

3/2009

1.424

1.444

+20

SVR 10

USD /ton

3/2009

1.335

1.354

+19

SVR 5

USD /ton

3/2009

1.345

1.364

+19

SVR 3L

USD /ton

3/2009

1.450

1.453

+3

SVR L

USD /ton

3/2009

1.490

1.493

+3

SVR CV60

USD /ton

3/2009

1.500

1.503

+3

SVR CV50

USD /ton

3/2009

1.560

1.563

+3

(vra.com.vn)