Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 19/3/2009

0
149
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

3/2009

1.194

1.195

+1

SVR 20

USD /ton

3/2009

1.415

1.424

+9

SVR 10

USD /ton

3/2009

1.329

1.335

+6

SVR 5

USD /ton

3/2009

1.339

1.345

+6

SVR 3L

USD /ton

3/2009

1.450

1.450

0

SVR L

USD /ton

3/2009

1.490

1.490

0

SVR CV60

USD /ton

3/2009

1.500

1.500

0

SVR CV50

USD /ton

3/2009

1.560

1.560

0

(vra.com.vn)