Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 19/02/2009

0
10
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

2/2009

1.097

1.101

+4

SVR 20

USD /ton

2/2009

1.380

1.380

0

SVR 10

USD /ton

2/2009

1.410

1.410

0

SVR 5

USD /ton

2/2009

1.420

1.420

0

SVR 3L

USD /ton

2/2009

1.440

1.440

0

SVR L

USD /ton

2/2009

1.480

1.480

0

SVR CV60

USD /ton

2/2009

1.490

1.490

0

SVR CV50

USD /ton

2/2009

1.550

1.550

0

(vra.com.vn)