Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 12/3/2009

0
125
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

3/2009

1.166

1.169

-3

SVR 20

USD /ton

3/2009

1.395

1.390

-5

SVR 10

USD /ton

3/2009

1.305

1.298

-7

SVR 5

USD /ton

3/2009

1.315

1.308

-7

SVR 3L

USD /ton

3/2009

1.470

1.470

0

SVR L

USD /ton

3/2009

1.510

1.510

0

SVR CV60

USD /ton

3/2009

1.520

1.520

0

SVR CV50

USD /ton

3/2009

1.580

1.580

0

(vra.com.vn)