Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 12/02/2009

0
17
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

2/2009

1.078

1.088

+10

SVR 20

USD /ton

2/2009

1.385

1.390

+5

SVR 10

USD /ton

2/2009

1.415

1.420

+5

SVR 5

USD /ton

2/2009

1.425

1.430

+5

SVR 3L

USD /ton

2/2009

1.445

1.450

+5

SVR L

USD /ton

2/2009

1.485

1.490

+5

SVR CV60

USD /ton

2/2009

1.495

1.500

+5

SVR CV50

USD /ton

2/2009

1.555

1.560

+5

(vra.com.vn)