Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 11/02/2009

0
13
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

2/2009

1.080

1.078

-2

SVR 20

USD /ton

2/2009

1.390

1.385

-5

SVR 10

USD /ton

2/2009

1.420

1.415

-5

SVR 5

USD /ton

2/2009

1.430

1.425

-5

SVR 3L

USD /ton

2/2009

1.450

1.445

-5

SVR L

USD /ton

2/2009

1.490

1.485

-5

SVR CV60

USD /ton

2/2009

1.500

1.495

-5

SVR CV50

USD /ton

2/2009

1.560

1.555

-5

(vra.com.vn)