Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 10/02/2009

0
141
Advertisement

oại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

2/2009

1.071

1.080

+9

SVR 20

USD /ton

2/2009

1.387

1.390

+3

SVR 10

USD /ton

2/2009

1.417

1.420

+3

SVR 5

USD /ton

2/2009

1.427

1.430

+3

SVR 3L

USD /ton

2/2009

1.447

1.450

+3

SVR L

USD /ton

2/2009

1.487

1.490

+3

SVR CV60

USD /ton

2/2009

1.497

1.500

+3

SVR CV50

USD /ton

2/2009

1.557

1.560

+3

(vra.com.vn)