Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 06/3/2009

0
139
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

3/2009

1.152

1.147

-5

SVR 20

USD /ton

3/2009

1.390

1.395

+5

SVR 10

USD /ton

3/2009

1.296

1.288

-8

SVR 5

USD /ton

3/2009

1.306

1.298

-8

SVR 3L

USD /ton

3/2009

1.475

1.467

-8

SVR L

USD /ton

3/2009

1.515

1.507

-8

SVR CV60

USD /ton

3/2009

1.525

1.517

-8

SVR CV50

USD /ton

3/2009

1.585

1.577

-8

(vra.com.vn)