Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 05/3/2009

0
16
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

3/2009

1.141

1.152

+11

SVR 20

USD /ton

3/2009

1.385

1.390

+5

SVR 10

USD /ton

3/2009

1.278

1.296

+18

SVR 5

USD /ton

3/2009

1.288

1.306

+18

SVR 3L

USD /ton

3/2009

1.473

1.475

+2

SVR L

USD /ton

3/2009

1.513

1.515

+2

SVR CV60

USD /ton

3/2009

1.523

1.525

+2

SVR CV50

USD /ton

3/2009

1.583

1.585

+2

(vra.com.vn)