Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 04/3/2009

0
57

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

3/2009

1.135

1.141

+6

SVR 20

USD /ton

3/2009

1.370

1.385

+15

SVR 10

USD /ton

3/2009

1.271

1.278

+7

SVR 5

USD /ton

3/2009

1.281

1.288

+7

SVR 3L

USD /ton

3/2009

1.470

1.473

+3

SVR L

USD /ton

3/2009

1.510

1.513

+3

SVR CV60

USD /ton

3/2009

1.520

1.523

+3

SVR CV50

USD /ton

3/2009

1.580

1.583

+3

(vra.com.vn)