Giá cao su Việt Nam ngày 02/02/2009

0
6
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

2/2009

1.06

1.06

0

SVR 20

USD /ton

2/2009

1.389

1.389

0

SVR 10

USD /ton

2/2009

1.419

1.419

0

SVR 5

USD /ton

2/2009

1.429

1.429

0

SVR 3L

USD /ton

2/2009

1.449

1.449

0

SVR L

USD /ton

2/2009

1.489

1.489

0

SVR CV60

USD /ton

2/2009

1.499

1.499

0

SVR CV50

USD /ton

2/2009

1.559

1.559

0

(vra.com.vn)