Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 15/01/2009

0
9
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

US cent/kg

9-Jan

1.076

1.069

-7

SVR 20

US cent/kg

9-Jan

1.396

1.403

+7

SVR 10

US cent/kg

9-Jan

1.426

1.433

+7

SVR 5

US cent/kg

9-Jan

1.436

1.443

+7

SVR 3L

US cent/kg

9-Jan

1.456

1.463

+7

SVR L

US cent/kg

9-Jan

1.496

1.503

+7

SVR CV60

US cent/kg

9-Jan

1.506

1.513

+7

SVR CV50

US cent/kg

9-Jan

1.566

1.573

+7

(vra.com.vn)