Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 06/03/2009

0
26
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

02/2009

1.054

1.071

+4

SVR 20

USD /ton

02/2009

1.386

1.387

+1

SVR 10

USD /ton

02/2009

1.426

1.427

+1

SVR 5

USD /ton

02/2009

1.446

1.447

+1

SVR 3L

USD /ton

02/2009

1.486

1.487

+1

SVR L

USD /ton

02/2009

1.496

1.497

+1

SVR CV60

USD /ton

02/2009

1.556

1.557

+1

SVR CV50

USD /ton

02/2009

1.566

1.567

+1

(vra.com.vn)