Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 05/02/2009

0
12
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

02/2009

1.047

1.051

4

SVR 20

USD /ton

02/2009

1.390

1.388

-2

SVR 10

USD /ton

02/2009

1.420

1.418

-2

SVR 5

USD /ton

02/2009

1.430

1.428

-2

SVR 3L

USD /ton

02/2009

1.450

1.448

-2

SVR L

USD /ton

02/2009

1.490

1.488

-2

SVR CV60

USD /ton

02/2009

1.500

1.498

-2

SVR CV50

USD /ton

02/2009

1.560

1.558

-2

(vra.com.vn)