Giá cao su Việt Nam giao ngay ngày 05/01/2009

0
25
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

Jan-09

966

989

+22

SVR 20

USD /ton

Jan-09

1.200

1.320

+120

SVR 10

USD /ton

Jan-09

1.230

1.350

+120

SVR 5

USD /ton

Jan-09

1.240

1.360

+120

SVR 3L

USD /ton

Jan-09

1.260

1.380

+120

SVR L

USD /ton

Jan-09

1.300

1.420

+120

SVR CV60

USD /ton

Jan-09

1.310

1.430

+120

SVR CV50

USD /ton

Jan-09

1.370

1.490

+120

(vra.com.vn)