Giá cao su giao ngay Việt Nam ngày 04/02/2009

0
126
Advertisement

Loại

Đơn vị tính

Giao tháng

Giá ngày trước

Giá đóng cửa

Tăng

giảm

RSS 3

USD /ton

2/2009

1.056

1.047

-9

SVR 20

USD /ton

2/2009

1.389

1.390

+1

SVR 10

USD /ton

2/2009

1.419

1.420

+1

SVR 5

USD /ton

2/2009

1.429

1.430

+1

SVR 3L

USD /ton

2/2009

1.449

1.450

+1

SVR L

USD /ton

2/2009

1.489

1.490

+1

SVR CV60

USD /ton

2/2009

1.499

1.500

+1

SVR CV50

USD /ton

2/2009

1.559

1.560

+1

(vra.com.vn)